ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ (ಜ.ಸಂ.ಇ)

ಭಾರಿ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ನೀರಾವರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು, ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಗಳು

ಉಚಿತ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳು

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ: ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಆನ್ ಲೈನ್ ತಂತ್ರಾಂಶ

ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು "ಯುನಿಕೋಡ್" ನಲ್ಲೆ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಕೊಂಡಿಯ ಮೂಲಕ ಮಾಡಬಹುದು - ASCII to Unicode

ಖಾಲಿ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಗಳು

ಇಚ್ಛಾಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಲು
ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ -1

ಇಚ್ಛಾಪತ್ರ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು
ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ -2

ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನೇಮಕಾತಿ
ಹೊಂದಿರುವವರ ವಿವರಗಳ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ -3

ಕೈಪಿಡಿ

ಕೈಪಿಡಿ - ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ:

  • ಅರ್ಜಿ ತುಂಬುವ ಮುನ್ನ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳು
  • ಅರ್ಜಿ ತುಂಬಲು ಇರುವಂತಹ ನಿಯಮ ಮತ್ತು ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ವಿವರಗಳು
  • ಚಿತ್ರಗಳೊಡನೆ ಸವಿವರಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ, ಪ್ರತಿ ಹಂತದ ಮಾಹಿತಿ ತುಂಬುವ ಸಲಹೆಗಳು